Shop Mobile More Submit  Join Login
GET OUT OF MY LIFE ~ :3 by cuuconlonton GET OUT OF MY LIFE ~ :3 by cuuconlonton
- Lâu lắm rồi mới quay về cái DA thân thương *chấm nước mắt*
- Cái art này ngốn time tớ hơi nhiều (nói trắng ra là vừa xem MB vừa des) = )))

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Models : Park Hyung Seok với Here Here (mình không biết tên gì nữa .___. )
- Tex : :iconkrypteriahg: Thanks you Meow :3 
- Blend : :iconcuuconlonton:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enjoy it ~! Love Love 
:iconginchacha:
ginchacha Featured By Owner Jan 24, 2014
lq
Reply
:iconcuuconlonton:
cuuconlonton Featured By Owner Jan 24, 2014  Student Interface Designer
kệ nó = ))))
Reply
:iconginchacha:
ginchacha Featured By Owner Jan 24, 2014
;_;
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
January 24, 2014
Image Size
127 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
275
Favourites
4 (who?)
Comments
3
Downloads
2
×